Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Územní plán Lahošť

Investor: Obec Lahošť, Švermova 22, Lahošť 417 25

Zpracování PD: Návrh územního plánu

Realizace: rok 2012 -2013

Stručná charakteristika zpracované dokumentace:
Zpracování ÚP Lahošť vychází z podkladů a požadavků obce Lahošť a soukromých investorů na možný, v některých případech i potřebný rozvoj obce. Hranice řešeného území ÚP Lahošť je celé správní území obce. Největší podíl rozvojových ploch jsou plochy pro bydlení, jak hromadné tak i individuální. Další plochy rozvoje jsou plochy pro rekreaci, sport, drobnou výrobu, služby, veřejné prostory a veřejnou zeleň. Rozvojový potenciál obce byl využit v co největší možné míře vzhledem k stávajícím limitům a možnostem, které nabízí sídlo. V rámci výhledu je do ÚP zanesena i plocha územní rezervy, s možností využití po skončení životnosti a funkčního využití dané lokality.

Ukázka z PD:

lahost

Comments are closed.