Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Co nabízíme

Naše kancelář poskytuje svým klientům služby zejména v následujících oblastech:

Projektové činnosti:

 • architektonické a zastavovací studie,
 • dokumenace pro územní řízení nebo územní souhlas
 • projekty pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • projekty pro provádění staveb
 • projekty skutečného provedení staveb
 • návrhy a projekty interiérů

Územně plánovací činnosti:

 • Územní studie
 • Územní plány
 • Regulační plány
 • Územní plány VÚC
 • Spolupráce při pořizování územně plánovací dokumentace

Inženýrské činnosti:

 • zajištění komplexních průzkumů, zaměření a všech nezbytně nutných podkladů pro stavbu
 • projednání a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby
 • zajištění kolaudace stavby

Investorské činnosti:

 • Autorský dozor
 • Technický dozor a investorský dozor

Ostatní činnosti:

 • zajištění realizace stavby na klíč
 • realitní činnost
 • vypracování investičních záměrů
 • technicko-ekonomické zhodnocení investičních záměrů
 • energetické posudky budov
 • zajištění EIA
 • návrhy interiérů
 • vypracování dokumentace bouracích prací

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem v současné době zahrnuje komplexní rozsah prací dle standardů a fází Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a ČKA. Jedná se o činnosti od stavebních průzkumů, přes vypracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně koordinačních výkresů, inženýrskou činnost, autorský či technický dozor až po závěrečné vyhodnocení stavby. Rozsah činností je kontinuálně rozšiřován dle poptávky, resp. vývoje legislativy – v poslední době např. se zaměřením na tepelně technické zhodnocení staveb, průkazy energetické náročnosti budov a energetické audity.

Kancelář firmy je vybavena počítačovou a reprodukční technikou, umožňující operativní zpracování i kompletaci zakázek ve vysoké kvalitě i kompatibilitě s partnery. Kromě „technologického“ (hardwarového a softwarového) vybavení, vč. barevných tiskáren a plotrů, je věnována max. péče „personální“ politice. Je podporována výuka cizích jazyků zkušenými externisty přímo na pracovišti s tím, že po ukončení každého „semestru“ musí účastníci prokázat při jednoduché zkoušce relativní pokrok ve schopnosti komunikovat i se zahraničními partnery. Na pracovišti je k dispozici průběžně aktualizovaná odborná a firemní literatura, včetně právních předpisů a technických norem (ČSN). Střídavě nebo podle zaměření jsou zaměstnanci vysíláni na odborné semináře a konference, aby nebyla přerušena kontinuita aktuálních znalostí v souvislosti s překotným vývojem oboru. Stejnému důvodu slouží předplatné nejdůležitějších odborných časopisů.

Zpracování projektové dokumentace

Veškerá projektová dokumentace zpracovaná ateliérem WÍZNER AA je exportována jak v klasické (tištěné podobě), tak i digitálně.

Projektová dokumentace zpracováváme v  CAD programu – software ALLPLAN FT západoněmecké firmy NEMETSCHEK , operační systém WINDOWS XP. ALLPLAN FT. V rámci zpracování dat disponuje interface ke komunikaci s partnery : DXF, DWG, DGN, SWG, DWF, STEP 2DBS, EDBS/SQD, Peri/Rumba, SEMA.

Jeho výjimečnost spočívá v konzistenci všech postupů počínaje prvotními nápady přes vysoce kvalitní prezentaci návrhů a variant až po hotové výrobní a detailní výkresy. Podle typu projektu a jeho fáze lze zvolit optimální pracovní postup: na základě trojrozměrného, klasického dvojrozměrného nebo hybridního modelu budovy. Pro bezproblémovou výměnu dat jsou k dispozici nejpoužívanější současné formáty v aktuálních verzích (kromě jiných např. DWG, DXF, DGN a PDF). Ve spojení s programy Allplan BCM a CINEMA 4D vznikne jedinečné integrované řešení pro architekturu, pozemní stavby, komplexní výkazy výměr, kalkulaci nákladů, vizualizace a animace.

Samozřejmostí je výstup ve formátech .pdf, .jpg, .tif a mnoha dalších bipmapových souborech. Dále disponujeme programovým vybavením ARCGIS umožňujícím výstup dat ve formátu ESRI- strukturování dat v rámci GIS.

Standardní výstup digitální výstup projektové dokumentace exportovaných projektů je ve formátu .pdf, .dwg, .doc a .xls.

ALLPLAN FT je CAD systém pro architektury a urbanismus, který kompletně splňuje všechny požadavky na současné projektování, v urbanismu nabízí mimo standardní metodiku zpracování některé další výkony jako jsou

 • Plány využití ploch, zastavovací plány, tématické mapy a návrhy výstavby měst
 • Projektování ve 2D a ve 3 D
 • Integrované ustanovení značení výkresů s automatickými legendami
 • 3D projektování volných ploch s digitálním modelem terénu