Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Obytný soubor Český Krumlov-Staré Dobrkovice (SO3 Bytový dům)

Investor: VCES a.s. – Praha

Zpracování PD: Projekt pro SP a provedení stavby

Realizace: rok 2002

Popis stavby: Objekt se nachází na okrajové části Českého Krumlova v obci Staré Dobrkovice. Parcela č. 962/1 leží ve svahu s jižním sklonem v těsném sousedství bývalého úvozu (východní hranice). Ze severu je přimknuta k drážnímu tělesu železnice, na jihu podél ní vede místní komunikace, z východu hraničí s parcelami pro výstavbu rodinných domů.

Architektonické řešení domu je poměrně složité. Celý dům je dělen na čtyři opakující se části, vzájemně výškově posunuté o cca 30cm a část pátou ukončující celý dům na jižní straně. Tato část je přístupná ze severovýchodního vnitřního dvoru. Celý dům svou kompozicí i měřítkem vychází z tvarosloví i měřítka zástavby jádra Starých Dobrkovic. Je navržen jako dvojpatrový s využitým podkrovím, a se zapuštěním celého přízemí do zářezu terénu. Objekt je zastřešen sedlovými střechami s vloženým průběžným pásovým oknem, v jižním průčelí je navržena valba. Osvětlení podkroví – v jižním a východním
průčelí – trojúhelníkovými vikýři, v severním střešními okny. V přízemí objektu jsou navrženy garáže a sklepy, v jižní části pak 3 byty, v patře a podkroví byty.
Schodiště z přízemí a schodiště jižního traktu je navrženo jako jednoramenné ostatní schodiště dvojramenné. Ve zbývajících částech dispozice jsou navrženy byty. Osvětlení prostorů úrovni 2. Np – dvoukřídlými okny, popř. okny francouzskými.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

         

Comments are closed.