Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Statické zajištění krovu a půdní vestavba – změna stavby před jejím dokončením, Latrán č.p. 43, Český Krumlov

Investor: KRUM – INVEST,a.s. Soukenická 33, 38101 Český Krumlov

Zpracování PD: Projekt pro SP a provedení stavby, kulturní památka

Realizace: rok 2010

Popis stavby: Stavební úpravy se týkají památkově chráněného objektu nacházejícího se v Latráně v Českém Krumlově na exponovaném místě hlavní pěší trasy protínající historický střed města. Tato poloha se kromě toho významně uplatňuje při pohledech ze zámecké věže i z vyhlídky u městského divadla. Záměrem investora je využít stávající půdní prostor objektu pro trvalé bydlení a vytvořit tak atraktivní prostor odpovídající charakteru domu. Rekonstrukce stávajícího krovu spojená se zamýšlenými stavebními úpravami je kromě toho vynucena havarijním stavem stávajících dřevěných konstrukcí, jež vykazují poruchy ohrožující stabilitu celé stavby. Dispoziční řešení půdní vestavby plně respektuje stávající konstrukce a vychází ze současného členění prostoru na dvě úrovně. V přízemí vznikl velký obytný prostor, s jídelnou, kuchyní, komorou a koupelnou a ve druhé úrovni pak převážně klidový prostor sloužící pro spaní, členění bude provedeno sdk příčkami. Součástí této vestavby je zateplení celého krovu nad úrovní stávajících krokví a výměna střešní krytiny za novou – navržena je pálená taška francouzská /stávající krytinu tvoří rovněž francouzská taška/.

Stávající krov je pravděpodobně renesanční konstrukcí a vznikl současně s renesanční přestavbou, jež vtiskla objektu současnou podobu. Je jakousi přechodnou formou mezi gotickým hambalkovým krovem se všemi plnými vazbami a vaznicovým krovem. Zvláštností krovu jsou mohutné námětky, jež určují charakteristický vzhled střechy, a jsou podepřeny podružnými sloupky a v části krovu i podružnou vaznicí. Obě středové vaznice jsou vzhledem ke krokvím a rozponu krovu posazeny velmi nízko a jsou silně poddimenzovány. Podepřeny jsou nepravidelně rozmístěnými sloupky s krátkým pásky spojovanými na rybinu, které tvoří jediné zavětrování krovu. Zadní valba není opřena o vaznici, ale je vynesena jakýmisi dodatečně doplněnými kleštinami, které spojují jednotlivé krokve s vaznicí. Další zvláštností je velký rozpon mezi krokvemi /až 2m/.

Zároveň s půdní vestavbou byly v rámci prací zrekonstruovány byty v 1. a 2. patře a komerční prostory nacházející se v přízemí objektu.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.