Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

RD Rožmberská 610 , Český Krumlov

Inves­tor: soukromá osoba

Zpra­co­vání PD: Pro­jekt pro SP a pro­ve­dení stavby

Rea­li­zace: rok 2007 — 2009

Popis stavby:   Na svahu vypínajícího se nad městem a komunikací Rožmberská je situován pozemek určený k výstavbě rodinných domů. Svou polohou, okolní zástavbou i atraktivními výhledy předurčuje i způsob zástavby a daly možnost   vybudovat v Českém Krumlově atraktivní a luxusního rodinné bydlení. Parcela dotčená stavbou je situována v hraně západním svahu s překrásným výhledem na historické jádro i okolí Českého Krumlova. Poměrně složitá terénní konfigurace, masiv skály vybíhající ze svahu, masivní kamenné zdi a terénní členitost zahrady domu předurčují celkový koncept a způsob zástavby.
Hlavní loď  domu  je navržena jako zděná s podélným stěnovým systémem, kde obvodové zdi jsou navrženy jako jediné nosné. Charakter rodinného domu podtruje oteřené přízemí které dává přímý kontakt s exteriérem, přesahy  a nizký sklon valbových střech.
Vlastní dům je řešen jako podélný, při­my­ka­jící se na severní straně k potoku ve vzdá­le­nosti určené povo­dím. Hlavní vstupní fasáda je navr­žena bez oken pouze s vel­kými vstup­ními dveřmi, a navo­zuje dojem kos­tel­ních sta­veb. Do obytné a uby­to­vací části domu se vstupu je ze severu oddě­le­ným vstu­pem z terasy mezi poto­kem a domem. Jižní část domu je ori­en­to­vána do dvora s potřeb­nými par­ko­va­cími místy a kolárnou.

               

Comments are closed.