Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Přestavba objektu č.p 309, Rožmberská – Český Krumlov

Investor: Fadila Bajramovič, Nové Spolí 90, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2011 – 2012

Popis stavby:
Pozemek se nachází v Rožmberské ulici na okraji Českého Krumlova směrem k obci Slupenec. Jedná se o zastavěné území stávající zástavbou. Pozemek je ve strmém svahu. Nachází se na něm již stávající objekt rodinného domu.
Stávající objekt je plánován přestavět a zmodernizovat. Objekt i po přestavbě bude sloužit k ubytování osob. Vlivem přestavby dozná objekt zásadních změn a to jak ve vzhledu tak možnosti využití. V rámci přestavby dojde k odstranění původní pultové střechy a nahrazení střechou valbovou s vikýři. Celý objekt bude z průčelí terasovitě členěný s velkými prosklenými okny. V každé nadzemní podlaží bude mít vlivem terasovitého členění vlastní terasu. Nad hlavním vstupem dojde k překonzolování části druhého nadzemního podlaží, které podepřené sloupem. Tím vznikne částečně chráněný hlavní vstup do objektu. V zadní části domu je navrženo v první nadzemním podlaží v rámci členění fasády celo prosklená apsida. V druhém nadzemní podlaží je navržen balkon se spojovacím můstek do zadní části zahrady kde bude umístěn bazén. Dále bude provedena opěrná zeď se schodištěm napojeným na spojovací můstek. Nově budované (zděné) části budou z cihelného zdiva. Stávající stropní konstrukce se odstraní a provedou se nové konstrukce stropů. Výškové usazení objektu vychází z podmínek terénu a okolní zástavby. Vnitřní patrové rozdíly jsou vyrovnány vnitřními schodišti. Objekt má hlavní vstup z průčelní severozápadní strany. Další možný vstup je možný v zadní části domu nebo přes garáže z přiléhající komunikace.
Objekt je navržen jako hmotově i výškově členitý dům. Přesto se snaží architektonickým výrazem vytvářet jeden kompaktní celek. Architektonické řešení objektu vychází ve svém řešení z funkčního řešení. Požadavek investora byl navrhnout objekt pro trvalé bydlení. Vlastní řešení fasád a tektoniky domu vychází z navrženého dispozičního řešení.

Ukázka z PD:

rez-A-A     pudorys-1NP     pohled-celni
zakres-do-km

Comments are closed.