Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Parkoviště nákladních automobilů, Domoradice, Český Krumlov

Investor: Českokrumlovský rozvojový fond spol.s.r.o., Masná 131, Český Krumlov

Zpracování PD: STUDIE

Realizace: rok 2008

Popis stavby: Navrhováný objekt se má nacházet v průmyslové části v Českém Krumlově. Parcela č.. 312/9 k.ú. Domoradice – Přísečná je situována uvnitř území určeného podle stávající územně plánovací dokumentace k využití jako výrobní sféra specifická – průmysl, sklady s možností komerce, v těsném dosahu Tovární ulice. Pozemek dotčený výstavbou sousedí s objektem policejního ředitelství ( ze západní strany), se severu, jihu a východu je pak pozemek obklopen volnými doposud nezastavěnými parcelami. Způsob zastavění pozemku je předurčen jednak dopravním napojením – podél budovy policejního ředitelství vede komunikace, která bude jednak napojovat dotčený pozemek a jednak bude sloužit k napojení dalších parcel určených k zastavění, dále pak stavebním programem, konfigurací terénu a hmotou sousední budovy. Z hlediska funkčního je navrženo vybudování parkoviště pro nákladní automobily s doprovodným programem služeb – myčkou, zázemím pro řidiče s příslušenstvím, malou dílnou a nájemnými prostory určených k pronajmutí – je uvažováno využití pro obchod, služby a administrativu. Pozemek je z hlediska zastavění rozdělen do několika částí. Celý areál bude oplocen, vybaven centrálním zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem. Vjezd na pozemek je řešen z komunikace-p.č. 312/13 která vyúsťuje do Tovární ulice. Vjezd bude zabezpečen závorovým systémem včetně dálkového přenosu informací. Venkovní plochy pozemku jsou rozděleny do několika částí. V severní části je navrženo stání pro nákladní vozidla s celkovou kapacitou 74 stání ( z čehož 68 stání vyhovuje pro parkování tahačů s návěsem , popř. s tandemovým přívěsem o délce 18 m). Na tyto plochy navazuje objekt se zázemím a doprovodným programem ve kterém je umístěna myčka kamionů, zázemí správce, zázemí obsluhy myčky, základní servisní dílna, zázemí pro řidiče včetně příslušenství, a volné komerční prostory k pronájmu. Objekt je hmotově členěn na tři základní hmoty – objekt myčky a dvě symetricky řazené hmoty ve kterých je umístěno zázemí a prostory určené k pronájmu. Tyto hmoty jsou dvojpodlažní a jsou spojeny přízemním „krčkem“ ve kterém je umístě na dílna a jehož střecha tvoří terasu určenou jako zázemí – venkovní pobytový prostor komerčním a administrativním provozům nacházejícím se ve 2. NP. Vlastní objekt myčky je pak jednopodlažní. Myčka kamionů je tvořena jednak vlastním prostorem mytí a dále pak zázemím: místností pro obsluhu myčky, skladem,. strojovnou pro technologii – úpravnu vody, a šatnou zaměstnanců. Architektonické členění a tvarosloví objektů vychází jednak z navrhované funkce, konstrukčního a dispozičního uspořádání. Objekty jsou navrženy v kombinaci pohledových zavěšených plachu a skla jako jednoduché čisté konstrukce s detailem prvku stínící markýzy a systémem zastiňovacích žaluzií pro prosklené plochy. Jižně od objektů zázemí je pak navrženo parkoviště pro osobní automobily, jednostopá vozidla a stání kol s kapacitou 88 stání pro osobní automobil. Toto parkoviště bude sloužit jako odstavné – pro řidiče nákladních automobilů , dále pak pro uživatele návštěvníky nájemných komerčních prostor.

Ukázka z PD:

   

   

   

Comments are closed.