Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Oprava a rekonstrukce Husova č.p. 380, Strakonice

Investor: Město Strakonice, Velké náměstí č.2, Strakonice I, 386 21 ,

Zpracování PD: Projekt pro SP a DPS

Realizace: rok 2013

Popis stavby:
Parcela č. 575/4 a 510 se nachází v městské zástavbě v centru města Strakonice. V blízkosti objektu se nachází městský park „Rennerovy sady“, dvě školy, okolí je pak zastavěno klasicistní zástavbou převážně dvou a třípodlažních domů. Kolem objektu probíhá místní komunikace a to jak z jižní tak ze západní strany. Na severní straně objektu se pak nachází malé parkoviště přístupné z místní komunikace na západní straně.
Samotný objekt pochází ze začátku 20 století kdy byl dle dostupných dokumentů vydán 20. července 1911 stavební výměr pro stavbu. Objekt prvotně sloužil jako sirotčinec kdy během užívání došlo k přístavbě severo-západního křídla. Po druhé světové válce pak byl objekt adaptován na oční a ušní oddělení státní oblastní nemocnice ve Strakonicích. V dnešní době objekt slouží pro různé organice a to pro městskou knihovnu, centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA, centrum sportovních aktivit a převážně jako depozitář pro Muzeum středního Pootaví Strakonice. V 1. podzemním podlaží je pak telefonní ústředna společnosti O2.
Výškově je objekt členěn na jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví. V místě novodobější přístavby se nachází pouze 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Původní objekt je zastřešen mansardovou střechou, ze které vystupují dva rizality zastřešené menší valbovou střechou. Novější přístavba je pak zastřešena pultovou střechou s atikou. Dům má výrazně členitou eklektickou fasádu s mnoha římsami a štukovými reliéfy a výrazně členěným středovým vstupním rizalitem. Hlavní vstup je situován v ose, ve středové části, která je zakončena vysokým, členitým štítem a na severní straně malým rizalitem ukončeným
valbovou střechou. Na středový rizalit pak symetricky navazují boční části a přistavované křídlo.
Návrh počítá s funkčním rozdělením objektu po jednotlivých podlaží,kdy v suterénu, v druhém nadzemním podlaží a v podkroví bude umístěn depozitář městského památkového ústavu, v přízemí bude umístěna městská knihovna s centrem ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA.. Hlavní a zadní vstup do objektu bude zachován, nově je na severní straně navržen vstup k výtahu. Jednotlivá podlaží pak budou přístupná pomocí stávajícího schodiště a pomocí nově navrhovaného výtahu, který zajišťuje i bezbariérový přístup do objektu. Dále bude v každém nadzemním podlaží krom podkroví vybudováno sociální zázemí.

Ukázka z PD:

rez     situace     pohledy
pudorys-1PP     P1011550

Comments are closed.