Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Objekty bydlení, zástavba p.č. 78,79, k.ú. České Budějovice 2

Investor: Ing. Vladimír Kebl, Plzeňská 35, České Budějovice 370 04

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2010

Popis stavby:
Parcela č. 78, 79 se nachází na rohu ulic Kijevská a Na Zlaté stoce, v Českých Budějovicích. Pozemek nebyl nikdy zastavěn. Těsně sousedí s objektem nízkopodlažního domu. Další sousedící parcely jsou taktéž zastavěny a jsou v poměrně přímém kontaktu s řešenou parcelou. Na této parcele je v přední části plánováno vybudování třípodlažního domu, určeného k přechodnému ubytování a v zadní části vybudování dvoupodlažního objektu se zázemím, určeného k trvalému bydlení. Stávající objekt na parcele č.78, by se propojil s nově vybudovaným objektem pro dočasné ubytování a tvořil by jeden objekt k ubytování. Vznikl by tím jeden uzavřený soubor budov s vlastním zázemím. Výškové usazení objektu vychází z původní zástavby. Nivelita usazení objektu je totožná s nivelitou původního usazení. Vnitřní výškové rozdíly jsou vyrovnány vnitřním schodištěm v nově vzniklém objektu ubytování. Zadní objekt, sloužící k trvalému bydlení má vlastní vstup s vlastní výškou podlaží. Nově navržený objekt pro ubytování a objekt k trvalému bydlení nejsou komunikačně ani provozně propojeny.
Vlastní zástavba je navržena s ohledem na možnost snadného přístupu z přilehlé komunikace a měřítko okolní zástavby. Hmota objektu je řazena podél přilehlé komunikace a tvoří tak nárožní objekt ulic Kijevská a Na Zlaté stoce. Objekt je navržen jako hmotově i výškově členitý dům nepravidelnou výškou hřebenů střech.
Přesto se snaží architektonickým výrazem vytvářet jeden kompaktní celek, který nikterak nenaruší místní okolní charakter zástavby. Architektonické řešení objektu vychází ve svém řešení z funkčního řešení. Požadavek investora byl navrhnout třípodlažní objekt s maximální ubytovací kapacitou (formou studentských pokojů) s vlastním sociálním zařízením a místem pro přípravu jídel a druhý nižší objekt pro trvalé bydlení majitele nebo správce domu. Tento objekt má mít vlastní vnitřní okrasnou zahradu (japonská nebo italská zahrada), která bude sloužit jen pro objekt trvalého bydlení, jako relaxační místo a je oddělena od ubytovacího objekt dřevěnou zahradní zástěnou. K objektu pro trvalé bydlení patří ještě zadní přízemní stavba zahradního domku, nebo spíše krytého přístřešku na zahradní techniku a nábytek, s pultovou střechou. Vlastní řešení fasád a tektoniky domu vychází z navrženého dispozičního řešení za předpokladu použití tradičních materiálů – omítky, popřípadě dřevěný obklad. Všechny ostatní materiály budou voleny také převážně z přírodních materiálů, popř. jejich kombinací.

Ukázka z PD:

pohled_jihozapadni     pohled_severozapadni     pudorys_1NP
rez     zakres-do-KM

Comments are closed.